Motosporta federācija: Motoklubu asociācija nepareizi interpretē federācijas aktivitātes un sacensību noteikumus

Motociklisti_Kurland Biker Meet

Reaģējot uz Latvijas Motoklubu asociācijas (MCA) paziņojumu publiskajā telpā, ka Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) 2013.gada 21.janvāra vēstulē Latvijas pašvaldībām paustais ir klajā pretrunā ar Latvijas likumdošanu, LaMSF sniedz skaidrojumu par vēstules saturu un LaMSF sacensību noteikumu pareizu interpretāciju.

Pašvaldībām sagatavotajās vēstulēs LaMSF vērsa uzmanību apstiprinātajiem Latvijas Motosporta federācijas noteikumiem par motosporta, mototūrisma un velotriāla sacensību organizēšanu un norisi Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – LaMSF sacensību noteikumi), kuros ir noteiktas svarīgākās prasības sacensību organizēšanai un norisei motosportā, mototūrismā un velotriālā. Šie nosacījumi jāievēro minēto sacensību organizatoriem. Vēstulē pašvaldībām tika lūgts, izvērtējot motosporta sacensību pieteikumus pārliecināties, ka ir ievēroti LaMSF sacensību noteikumi, tādējādi nodrošinot, ka konkrētajā administratīvajā teritorijā plānotās motosporta, mototūrisma un velotriālā sacensības noritēs atbilstošā kvalitātē un ar minimālu negadījumu risku.

LaMSF sacensību noteikumos ir sniegts termina «sacensības» skaidrojums šo noteikumu izpratnē – LaMSF saskaņots motosporta, mototūrisma vai velotriāla pasākums Latvijā, kura ietvaros notiek vismaz viens brauciens, kurā piedalās vismaz divi dalībnieki ar attiecīgam motosporta, mototūrisma vai velotriāla veidam piemērotu inventāru un kura noslēgumā paredzēta apbalvošana atbilstoši sasniegto rezultātu vērtējumam.

«Šeit tomēr būtu jānošķir motosporta sacensības no cita veida ar motosportu vai mototūrismu saistītiem pasākumiem, kā piemēram, saieti vai salidojumi. Šie pasākumi nav vienā kategorijā ar sporta sacensību pasākumiem, tādēļ,

LaMSF ieskatā, MCA ir kļūdaini interpretējusi vēstuli pašvaldībām un sacensību noteikumus, jo tie neattiecas uz asociācijas tūristu braucieniem, salidojumiem un cita veida izklaides pasākumiem»

norāda LaMSF prezidents Egils Agarskis.

LaMSF skaidro, ka šie noteikumi būtu saistoši arī MCA tikai gadījumos, ja tā organizētu sacensības motosportā, mototūrismā vai velotriāla Sporta likuma 1.panta 6.punkta izpratnē, kurā sporta sacensības tiek definētas, kā pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kuras noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem. No minētās normas izriet, ka LaMSF ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums noteikt un reglamentēt sacensību norises noteikumus motosporta, mototūrisma un velotriāla sacensību organizēšanai Latvijas teritorijā.

«Pēdējo gadu laikā Latvijā strauji attīstās motosports, kā rezultātā Latvijas administratīvajās teritorijās ir būtiski pieaudzis motosporta sacensību skaits. Daļa sacensību organizētāji ir ievērojuši, savukārt liela daļa nav ievērojuši noteikumos noteiktās prasības. Diemžēl motosporta sacensībās, kuras tikušas organizētas, neievērojot Sporta likumu un LaMSF izvirzītos nosacījumus, ir konstatēts ievērojami augstāks negadījumu skaits» izsūtīto vēstuļu nolūku skaidro Agarskis.

Tāpat sacensību noteikumi neparedz, ka par LaMSF saskaņojumu sacensību norisei tiks prasīta sacensību organizētājam samaksa un tāds nav bijis arī šo noteikumu izstrādes mērķis.

Vienlaikus LaMSF atgādina, ka sporta federācijām ir tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā (attiecīgajos sporta veidos) vai darbības jomā valstī, ja šī federācija ir atzīta šajā likumā noteiktajā kārtībā. LaMSF ir vienīgā Latvijā Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītā federācija motosportā, mototūrismā un velotriālā, kurai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajos sporta veidos.

LaMSF pauž nožēlu, ka no vienas puses MCA savā paziņojumā atgādinājusi par motociklistu nerakstīto brālības likumu visā pasaulē, kas aicina vienam motociklistam par otru rūpēties, un pārmet LaMSF par motosabiedrības šķelšanu, tai pat laikā ar saviem skaļiem, maldinošiem un nepatiesiem publiskiem paziņojumiem pati ir veicinājusi motosabiedrības šķelšanu. «Kādēļ MCA sākotnēji, pirms publiskiem paziņojumiem, nav vērsusies LaMSF un pārrunu ceļā jautājusi skaidrot šos noteikumus» retoriski vaicā Agarskis.